OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 1.1.2014

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu pod obchodním názvem ProTuristy.eu umístěného na internetové adrese: www.proturisty.eu

obchodní společnosti SKZ REAL s.r.o., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Tržní ul. 110/17, identifikační číslo 40230171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1332 (dále jen prodávající)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.proturisty.eu (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dálejen "webové rozhraní obchodu").

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.  V kupní smlouvě, je-li uzavřena písemně, lze upravit některé náležitosti odchylně od obchodních podmínek, v tom případě mají taková ujednání přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy jsou nedílnou součástí kupnísmlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Zboží si zákazník objednává na základě objednávky, v které uvádí fakturační a doručovací údaje.

1.7. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Vznikne-li porušením těchto povinností škoda, jde k tíži zákazníka.

1.8. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.9. Ceny zboží na webovém rozhraní jsou uvedeny včetně DPH. Jsou platné jen po dobu, kdy jsou zobrazeny. Strany se mohou dohodou odchýlit od nabídkových cen.

1.10. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno do České republiky.

1.11. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

1.12. Před odesláním objednávky je kupující povinen zkontrolovat údaje v objednávce. Jakmile je objednávka doručena prodávajícímu kliknutím na tlačítko "potvrdit objednávku" a prodávající ji mailem potvrdí, je pro obě strany závazná a vznikl smluvní vztah. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.14. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Děčín IV - Podmokly, Tržní 110/17;

  • v hotovosti dobírkou, v místě určeném pro doručení zboží kupujícím v objednávce;

  • na základě zálohové faktury bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 43-6758380227/0100 vedený u Komerční banky, a.s. pob. Děčín (dále jen "účet prodávajícího");

1.15. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

1.16. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná předem.

1.17. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při úhradě kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby.V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.18. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystavíprodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad (fakturu, pokladní doklad). Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad, vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu se zbožím na adresu kupujícího.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.19. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

1.20. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.19, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jehož text je uvedenna konci těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího.

1.21. V případě odstoupení od kupnísmlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Nepoužité zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě,kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.22. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.20. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal nebo na číslo peněžního účtu, které kupující sdělí prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí zboží.

1.23. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.24. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.25. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. U zboží, které má prodávající skladem je doba dodání je do 1-3 pracovní dny od potvrzení objednávky. Při nevyzvednutí zásilky si prodávající může nárokovat úhradu dopravy.

1.26. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.27. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

1.28. Není-li ujednáno jinak, je zboží dodáváno prostřednictvím České pošty nebo jiného smluvního dopravce.

1.29. Náklady na poštovné:  

POŠTOVNÉ PRO MALOOBCHODNÍHO ZÁKAZNÍKA

Poštovné pro zasílání zásilek na území České republiky: Česká pošta - Obchodní balík - poštovné činí 150 Kč včetně DPH a je účtováno u zásilek v celkové hodnotě
do 1200 Kč včetně DPH. Při objednávce nad částku 1200 Kč včetně DPH, poštovné a balné nebude účtováno.  Tyto podmínky jsou platné pouze pro objednávky přes náš internetový obchod na www.proturisty.eu. Ceny dopravného se mohou měnit v závislosti na změnách cen dopravců, vždy je rozhodující cena uvedená na webovém rozhraní ke dni uzavření kupní smlouvy.

KVALITA ZBOŽÍ

1.30. Prodávající ručí za kvalitu dodaného zboží po dobu 24 měsíců od převzetí zboží. 

1.31. Podmínkou odpovědnosti prodávajícího za vady je dodržení pokynů výrobce při užívání zboží.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.32. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 až §1925, §2099 až §2117 a §2161 až §2174 občanského zákoníku).

1.33. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával
s ohledem na povahu zboží,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) je zboží v odpovídajícím množství, popřípadě velikosti,

d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.34. Ustanovení uvedená v čl. 1.33 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána a na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

1.35. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

1.36. Kupující je povinen zkontrolovat dodané zboží bez zbytečného odkladu. Případné vady dodávky týkající se množství, druhu objednaného zboží, správnosti vystavené faktury, tak i případné zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží.

1.37. Vady skryté resp. vady, které se vyskytnou v záruční době a na které se vztahuje záruka jakosti, je kupující povinen reklamovat u prodávajícího písemně nejpozději do 10 dnů od jejich zjištění. V reklamaci kupující popíše, v čem vada spočívá nebo jak se projevuje a formuluje reklamační nárok. Pro uplatnění reklamace je nezbytné, aby byla vada průkazná. Je proto v dohodě s prodávajícím nezbytné zajistit vadný výrobek a předat jej prodávajícímu, spolu se sdělením okolností prodeje a používání vadného výrobku.

1.38. Prodávající zajistí odborné posouzení vady a oprávněnost reklamace. V případě oprávněné reklamace nahradí kupujícímu vadný výrobek za bezvadný nebo poskytne přiměřenou slevu. Pouze v případě závažného porušení smlouvy má kupující právo na odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny.

1.39. Lhůta pro posouzení vad zboží je 30 dnů od předání vadného spolu s písemnou reklamací.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.40. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.41. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.42. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.43 Kupující potvrzením souhlasu s Obchodními podmínkami přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.44. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.45. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, popřípadě jiná dodací adresa, IČO, DIČ, mailová adresa a telefonní číslo. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.46. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.47. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

1.48. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Pokud by se kupující domníval, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem nebo účelem poskytnutí, může:

a) požádat prodávajícího o vysvětlení,

b) požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

1.49. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1.50. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

1.51. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

DORUČOVÁNÍ

1.52. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.53. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje, tím však není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.54. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

1.55. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

1.56. Kontaktní údaje prodávajícího: ProTuristy.eu, SKZ REAL s.r.o., Tržní 110/17, Děčín IV - Podmokly, PSČ 405 02, info@proturisty.eu

                                                                                                                                Tým obchodu ProTuristy.eu

 

TEXT PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Adresát (prodávající): ProTuristy.eu, SKZ REAL s.r.o., Tržní 110/17, Děčín IV - Podmokly, PSČ 405 02

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:       

Datum objednání zboží:  

Číslo objednávky:   

Adresa kupujícího:       

Datum:  


Podpis kupujícího:       

 

Řešení sporů

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Kupující, který je spotřebitelem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, má podle zákona o ochraně spotřebitelů právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o dodávce zboží (dále jen "spotřebitelský spor"). V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web:
adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž
platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese
https://ec.europa.eu/consumers/odr/